t Hotararea Consiliului Local Sibiu nr. 210 din 2001

Contact us!

Address:

Aleea Sevis, Bl.4, Sc.B, Ap 22, parter ( interfon :22 )

tel.: +40 747 405.886

+40 (0722) 305.624

Fax : (004) 369.814.508

e-mail: ludosanadi@yahoo.com sau office@achsibiu.ro

Hotararea Consiliului Local Sibiu nr. 210 din 2001
There are no translations available.

Anexa la HCL nr 210/2001

NORMELE SI REGIMUL CONTRAVENTIILOR PRIVIND GOSPODARIREA, PASTRAREA ORDINII SI LINISTII PUBLICE , COMERT SI TRANSPORT ÎN MUNICIPIUL SIBIU


EXTRAS

...

CAPITOLUL I

Norme privind buna gospodarire, întretinere si curatenie, pastrarea ordinii si linistii publice

...

ART. 8. Cu privire la cresterea animalelor si pasarilor se stabilesc urmatoarele norme :

a. se interzice cresterea animalelor si pasarilor de orice fel în alte locuri decât cele amenajate în acest scop, igienice si dezinfectate, amplasate la minimum 10 m. distanta fata de locuinte si cu respectarea normelor sanitar-veterinare de prevenire si transmitere a îmbolnavirilor la om si animale; Constituie zona de restrictie totala pentru cresterea animalelor si pasarilor, strazile prevazute în anexa nr.2;

Constituie zona de restrictie totala pentru cresterea animalelor mari, dar se permite cresterea animalelor mici (exclusiv a porcilor si a oilor) si a pasarilor de curte, cu conditia sa fie tinute în cotete sau în curti bine închise, strazile prevazute în anexa nr.3.

Cetatenii care au domiciliul pe strazile prevazute în anexa nr.3 alin.2 , vor intra în legalitate în termen de 1 an de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.

b. plimbarea câinilor fara botnita, lesa si carnet de sanatate este interzisa;

Nu se admite intrarea cu câini în institutiile publice, magazine, pietele de desfacere a produselor agroalimentare, stranduri, gradini publice, stadioane.

c. persoanele fizice si juridice care detin câini cu vârsta mai mare de 6 luni sunt obligate sa-i declare în vederea stabilirii taxei, la Primaria Municipiului Sibiu.

Declararea se va face la 7 zile de la dobândirea câinilor sau împlinirea vârstei.

d. detinerea si cresterea câinilor în apartamente situate în blocuri de locuinte sau în cladiri cu mai multe apartamente se pot face numai cu aprobarea asociatiei de locatari sau proprietari; acolo unde nu exista asociatii, cu aprobarea tuturor celorlalti locatari din imobil;

Toate persoanele care detin câini mai mari de 6 luni se vor îngriji ca acestia sa fie vaccinati contra turbarii în fiecare an, fara a se depasi intervalul de 1 an cu mai mult de 3 zile.

Vaccinarea va fi atestata prin carnetul de sanatate pe care detinatorul îl va prezenta organelor de control.

...

CAPITOLUL VI

Sanctiuni contraventionale

ART. 23. Neîndeplinirea obligatiilor sau savârsirea faptelor stabilite în prezenta hotarâre, daca nu au fost comise în astfel de conditii, încât potrivit legii penale sa fie considerate infractiuni, constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza :

A. La capitolul I

PENTRU PERSOANE FIZICE

...

b) Încalcarea prevederilor art. 2. - lit. c; art. 7. - lit. d si ale art. 8. - lit. a; b; c; d; cu amenda de la 500.000 - 1.000.000 lei.

...

PENTRU PERSOANE JURIDICE

...

p) Încalcarea prevederilor art. 1. - lit. j; k; l; m; art. 2. - lit. c; e; f; art. 7. - lit. a; d; l; art. 8. - lit. a; b; c; si ale art. 10.- lit. a; b, c cu amenda de la 4.000.000 - 6.000.000 lei.

..

CAPITOLUL VII

Constatarea contraventiilor

ART. 24.

(1) Contraventiile la prezenta hotarâre se constata prin procese-verbale care stabilesc si sanctioneaza contraventiile.

(2) Daca prin savârsirea contraventiei au fost pricinuite pagube , prin procesul verbal de constatare a contraventiei se vor stabili si despagubirile , pe baza tarifelor de determinare a acestora , cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

ART. 25. Constatarea contraventiilor savârsite la prezenta hotarâre se face de catre urmatoarele persoane denumite generic agenti constatatori:

a. primarul municipiului Sibiu;

b. persoanele împuternicite de catre Primarul municipiului Sibiu,

c. gardienii publici.

ART. 26. (1) Procesul verbal de constatare a contraventiei va cuprinde în mod obligatoriu : data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de prezenta hotarâre ; termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea.

(2) In cazul contravenientilor cetateni straini sau cetateni romani cu domiciliul in strainatate in procesul-verbal vor fi cuprinse urmatoarele date de identificare a acestora: numele, prenumele, seria si numarul pasaportului, statul emitent si data eliberarii documentului, precum si seria si numarul tichetului de inscriere a contraventiilor.

(3) In cazul in care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde si numele, prenumele si domiciliul parintilor sau ale reprezentantilor ori ocrotitorilor legali ai acestuia.

(4) In situatia in care contravenientul este persoana juridica in procesul-verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal ale acesteia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezinta.

(5) In momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica "Alte mentiuni", sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal.

ART. 27. (1) Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient. In cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor. In acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia.

(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator. (3) In lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la incheierea procesului-verbal in acest mod.

C A P I T O L U L VIII

Aplicarea sanctiunilor contraventionale

ART.28 (1) Procesul-verbal se va inmana sau, dupa caz, se va comunica, in copie, contravenientului .

(2) Comunicarea se face de catre agentul constatator in termen de cel mult o luna de la data aplicarii acesteia.

(3) In situatia in care contravenientul a fost sanctionat cu amenda, precum si daca a fost obligat la despagubiri, o data cu procesul-verbal acestuia i se va comunica si instiintarea de plata. In instiintarea de plata se va face mentiunea cu privire la obligativitatea achitarii amenzii si, dupa caz, a despagubirii, in termen de 15 zile de la comunicare, in caz contrar urmand sa se procedeze la executarea silita.

ART. 29 In cazul in care contravenientul nu este prezent sau, desi prezent, refuza sa semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum si a instiintarii de plata se face de catre agentul constatator in termen de cel mult o luna de la data incheierii.

ART.30 Comunicarea procesului-verbal si a instiintarii de plata se face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de cel putin un martor.

ART.31 (1) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazute in prezenta hotarâre, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

(2) Plata amenzii se face la Primaria Municipiului Sibiu iar o copie de pe chitanta se preda de catre contravenient agentului constatator sau se trimite prin posta organului din care acesta face parte, in termenul prevazut la alin. (1).

(3) In cazul in care contravenientul a achitat jumatate din minimul amenzii prevazute de prezenta hotarâre pentru fapta savarsita orice urmarire inceteaza

CAPITOLUL IX

Caile de atac

ART. 32 Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.

ART. 33 (1) Plangerea insotita de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat sa o primeasca si sa inmaneze depunatorului o dovada in acest sens.

(2). Plangerea impreuna cu dosarul cauzei se trimit de indata Judecatoriei Sibiu.

(3). Plangerea suspenda executarea.

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

ART.34 Sanctiunile prevazute in prezenta hotarâre nu se aplica in cazul contraventiilor savarsite de militarii in termen. Procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unitatii din care face parte contravenientul, pentru a i se aplica masuri disciplinare, daca se constata ca acesta este intemeiat.

ART.35 Dispozitiile prezentei hotarâri se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

PRESEDINTE

Aurelia Tesu

Contrasemneaza

SECRETAR

Iordan Nicola

...

ANEXA NR.2 LA NORMELE SI REGIMUL CONTRAVENTIILOR PRIVIND GOSPODARIREA, PASTRAREA ORDINII SI LINISTII PUBLICE , COMERT SI TRANSPORT ÎN MUNICIPIUL SIBIU

Strazile care constituie zona de restrictie totala pentru cresterea animalelor si pasarilor

Abatorului, Aleea Filozofilor, Arhivelor, Azilului, Andrei Saguna, Alba Iulia (pâna la intersectia cu str. E.A. Bieltz ) Dimitrie Anghel, Argintarilor, Banatului, Gh. Baritiu, N. Balcescu, Baii, Bastionului, Barbierilor, Berariei, Blanarilor, Lucian Blaga, Zaharia Boiu, Brutarilor, B-dul Spitalelor, B-dul Victoriei , ( pâna la str. Transilvaniei si Rennes ), Bîlea, S. Brukenthal, Budislavu, Calea Dumbravii pâna la Calea Cisnadiei, Calea Cisnadiei ( zona blocurilor ), Ceferistilor ( zona blocurilor ), Centumvirilor, Cetatii, Ilarie Chendi, Cojocarilor, Constitutiei, Miron Costin, G. Cosbuc, Crisanei, Croitorilor, Dârstelor, Dobrun, Dogarilor, Alex. Donici, Dealului, Faurului, Felinarului, Filarmonicii, Fratii Grachi, Funarilor, Fabricii, G-ral V. Milea ( zona blocurilor ), Gimnasticii, Gladiolelor, Hipodrom I, II, III, IV, Hurmuzachi, Hermann Oberth, Avram Iancu, Izvorului, Independentei, Ion Agârbiceanu, Ioan Lupas, Justitiei, H.Konrad, Rimski Korsakov, Gh.Lazar, Lomonosov ( zona blocurilor ), G-ral Magheru, 9 Mai, Manejului, Maternitatii, Masarilor, Mitropoliei, Movilei, Noua, C. Negruzzi, C. Noica, Al. Odobescu, Olarilor, Ocnei, Ostirii, P. Ilarian, Pasajul Scarilor, Pasajul Scolii, Pescarilor, Piata Aurarilor, Piata Armelor, Piata Grivitei, Piata Mare, Piata Mica, Piata Schiller, Piata Teatrului, Piata Unirii, Pietrarilor, Pielerilor, Plopilor, Pânzarilor, Postei, Plugarilor, Rahovei , dr. Ion Ratiu, Timotei Popovici, Pulberariei, Revolutiei, Mos Ion Roata, Liviu Rebreanu, Rennes, Sapunarilor, Mihail Sebastian, Sofocle, Somesului, Dr. Stânca, Scoala de Înot ( zona blocurilor ), Strandului, N. Teclu, Telefoanelor, Timisului, Tipografilor, Târgului, Târgul Pestelui, Târgul Fânului, Târgul Vinului, Victor Tordosanu, Tribunei, Turnului, Transilvaniei, N. Titulescu, Târgul Cailor, Uzinei, Valea Mare, Aurel Vlaicu, Alexandru Vlahuta, Vopsitorilor, Vârtopul, Valea Aurie, Xenopol, Zidului si toate cartierele de blocuri.

ANEXA NR.3

LA NORMELE SI REGIMUL CONTRAVENTIILOR PRIVIND GOSPODARIREA, PASTRAREA ORDINII SI LINISTII PUBLICE , COMERT SI TRANSPORT ÎN MUNICIPIUL SIBIU

Strazile care constituie zona de restrictie totala pentru cresterea animalelor mari, dar în care se permite cresterea animalelor mici (exclusiv a porcilor si a oilor) si a pasarilor de orice fel

Constituie zona de restrictie totala pentru cresterea animalelor mari, dar se permite cresterea animalelor mici si a pasarilor de curte, cu conditia sa fie tinute în cotete sau în curti bine închise pe urmatoarele strazi :

Vasile Alecsandri, Aleea Eminescu, Argesului, Avrig, Gr. Alexandrescu, Alpinismului, Bahluiului, B-dul Victoriei de la str. Transilvaniei la str. Avrig, Branistei, Bucegi, Calea Dumbravii de la Calea Cisnadiei pâna la cimitir, Catina, Caltun, Calugareni, Panait Cerna, Cernei, Cârlova, Closca, N.D.Cocea, Cibinului, Cristian, Al. Ioan Cuza, Charles Darwin, Dobrogei, Dorului, Dragalina, Codru Dragusanu, Ioan Budai Deleanu, Eroilor, 16 Februarie, Nicolae Filimon, Fântânei, Fuiorului, G-ral V. Milea, Gales, Ghetariei, Gârlei, Goethe, Dinicu Golescu, Onisifor Ghibu, Octavian Goga, Hegel, Hipodromului, Hochmeister, Horia, V. Hugo, Fundatura Lânei, Jina. Lector, Litovoi, Luarea Bastiliei, Luptei, Titu Maiorescu, Malului, Marasti, Marasesti, Metalurgistilor, Micu Klein, Miraslau, Moldoveanu, Moldovei, Morilor, Munteniei, Andrei Muresan, Eftimie Murgu, Neculce, Neculuta, Negoi, C. Negri, C. Nottara, Nicolae Iorga, Oituz, Paltinului, Pasajul Spitalului, Piata Cibin, Piata Crisan, Popa Sapca, Porumbacului, Ciprian Porumbescu, Postavarilor, Privighetorilor, Râului, Rusciorului, Saliste, Scoala de Înot, Ion Slavici, Gheorghe Soima, Prof. Span, Soseaua Alba Iulia pâna la râul Cibin, Spartacus, Stefan cel Mare, Turismului, Turnatoriei, Grigore Ureche, Velceanu, dr. Cornel Irimie, prof. Aurel Popa, Aron Cotrus, prof. dr. Ion Moga, prof. Aurel Decei Aciliu, Ion Albabei, Amnas, Th. Aman, Beldiceanu, Bobâlna, Bastilia, Brazilor, Fundatura Brazilor, Preot Bacca, D. Cantemir , Intrarea D. Cantemir, Timotei Cipariu, Cindrel, Penes Curcanul, Badea Cârtan, Copernic, Eremia Grigorescu, pictor N. Grigorescu, Iazului, Islazului, Luchian, T. Mihaly, G-ral Mosoiu, Orlat, Calea Poplacii, Prejba, Ioan Paun Pincio, G-ral Praporgescu, Rozdesti, Sacel, Ion Sion, P-ta Talmaciu, Talmacel, Tilisca.