t Regulamentul Expozitiilor

Contact us!

Address:

Aleea Sevis, Bl.4, Sc.B, Ap 22, parter ( interfon :22 )

tel.: +40 747 405.886

+40 (0722) 305.624

Fax : (004) 369.814.508

e-mail: ludosanadi@yahoo.com sau office@achsibiu.ro

Regulamentul Expozitiilor
There are no translations available.

I. Dispozitii generale

Art.1 Asociatia Chinologicã din România, respectiv asociatiile chinologice teritoriale membre ale A.Ch.R. si cluburile pe rase organizeazã expozitii chinologice.

Expozitiile pot fi internationale, nationale, pe rase sau de club. Pentru organizarea unei expozitii internationale este necesarã aprobarea A.Ch.R. si propusã F.C.I., pentru expozitiile nationale pe rase sau de club, este necesarã aprobarea A.Ch.R. Pentru organizarea unei expozitii internationale, A.Ch.R. solicitã aprobarea F.C.I. iar dupã obtinerea acesteia deleagã competenta de organizare asociatiei teritoriale solicitante.

Data unei expozitii nu poate fi schimbatã decât de forul care a aprobat expozitia respectivã.

Art.2 La expozitii pot fi înscrisi câinii de rasã care posedã certificat de origine (pedigree) recunoscut de F.C.I. si care la data expozitiei au implinit cel putin vârsta de 6 luni. Câinii aflati în proprietatea unei persoane fizice sau juridice din România pot participa la expozitii doar dacã au certificate de origine emise de cãtre C.O.R. si pentru câinii din import pedigree înregistrat la C.O.R. Câinii care posedã certificat de origine incomplet sau fãrã certificat de origine pot participa doar la expozitiile nationale pe rase si de club. Rasele supuse regimului de carte de origine deschisã pot participa la toate tipurile de expozitii.

Câinii din rasele autohtone (Ciobãnesti Românesti) pot fi înscrisi în expozitie conform prevederilor prezentului Regulament. Acesti câini nu pot concura pentru titlurile CACIB, R.CACIB, “Best of Group” sau “Best in Show”.

Art.3 În incinta expozitiei pot intra doar câinii înscrisi în expozitie. Acestia trebuie purtati obligatoriu în lesã. De orice pagubã provocatã de câine este rãspunzãtor proprietarul acestuia. Câinii agresivi vor fi purtati cu botnitã si lesã scurtã. La intrarea în expozitie câinele va trece prin filtrul sanitar veterinar. În cazul în care medicul veterinar constatã cã în zona de unde provine câinele sunt boli contagioase si câinele nu este vaccinat conform legilor în vigoare, nu se va permite accesul acestuia în incinta expozitiei. Carnetul medical al câinelui va fi vizat cu maxim 10 zile înainte de data intrãrii în expozitie.

Art.4 a) Proprietarul câinelui are dreptul sã înscrie câinele în expozitie pânã la termenul mentionat pe fisa de înscriere respectiv în clasele mentionate pe aceasta. Odatã cu trimiterea formularului de înscriere se va achita în mod obligatoriu si taxa de înscriere. Taxa de înscriere nu se returneazã dacã expozantul nu îsi prezintã câinele. Expozantul odatã cu semnarea fisei de înscriere în expozitie se obligã sã respecte ora de începere si de închidere a expozitiei. Câinele nu poate fi scos din incinta expozitiei înainte de ora închiderii acesteia decât cu aprobare specialã a comitetului de organizare. În cazul în care un expozant pãrãseste incinta expozitiei fãrã aceastã aprobare i se pot refuza înscrierile la expozitiile ulterioare.

b) Odatã cu completarea, semnarea si trimiterea formularului de înscriere în expozitie, proprietarul sau persoana care prezintã câinele se obligã sã respecte prevederile prezentului Regulament si rãspunde de exactitatea datelor înscrise pe formular.

c) Nu sunt admisi în expozitie câinii castrati, femelele în cãlduri, gestante (cca.40 zile) sau care alãpteazã.

d) În cazul în care expozantul are o comportare si o tinutã indecentã în cadrul expozitiei poate fi sanctionat de cãtre comisia de disciplinã a asociatiei din care face parte mergându-se pânã la interzicerea accesului în expozitii pe o duratã limitatã sau nelimitatã sau în functie de gravitate, luându-se mãsura de excludere din cadrul asociatiei din care acesta face parte. Aceste mãsuri vor fi comunicate în cel mai scurt timp Secretariatului A.Ch.R. care va înstiinta asociatiile teritoriale prin scrisoare circularã.

e) Sub nici un motiv nu se admit înscrieri în ziua expozitiei.

Fiecare expozant este obligat sã aibã asupra lui certificatul de origine al câinelui asa cum s-a precizat la art.2 al prezentului Regulament si va prezenta acest certificat secretarului de ring pentru înscrierea rezultatului obtinut.

Identitatea câinilor prezentati la arbitraj se va verifica pe baza tatuajului acestora.

II. Clasele de arbitraj

Art.5 a) CLASA PUI ( 6 - 9 luni )

b) CLASA JUNIORI ( 9 - 18 luni )

c) CLASA DESCHISÃ ( sub 7 ani)

d) CLASA MUNCÃ (sub 7 ani + certificat probã de lucru absolvitã cf. normelor F.C.I.)

e) CLASA CAMPIONI ( 15 luni - 7 ani + diploma de campion national sau international )

f) CLASA VETERANI ( peste 7 ani )

Arbitrajul se realizeazã pe clasele mai sus mentionate si pe sexe, în conformitate cu nomenclatura F.C.I..

Art.6 La clasele de la pct.1 a, b, c, d, vârsta luatã în considerare este cea din ziua arbitrãrii câinelui.

Art.7 La clasa pui poate fi înscris orice câine între 6 si 9 luni. În aceastã clasã se atribuie doar calificativul promitãtor si ordinea ierarhicã de la I la IV.

Art.8 La clasa juniori pot fi înscrisi câini cu vârsta cuprinsã între 9 si 18 luni.

Art.9 La clasa deschisã poate fi înscris orice câine care a împlinit vârsta de 15 luni, indiferent de titlurile sau calificativele obtinute.

Art.10 La clasa muncã poate fi înscris orice câine care a împlinit vârsta de 15 luni si care posedã certificat de absolvire a probelor de muncã conform normelor F.C.I. La clasa muncã nu pot fi înscrisi decât câini din rasele pentru care F.C.I. conditioneazã atribuirea titlului CACIB de existentã certificatului de absolvire a probelor de muncã specifice rasei. Înscrierea în aceastã clasã se face cu conditia depunerii împreunã cu fisa de înscriere a copiei acestui certificat.

Art.11 La clasa campioni poate fi înscris orice câine care la data expozitiei posedã titlul de campion national sau international. Înscrierea în aceastã clasã se face cu conditia depunerii împreunã cu fisa de înscriere a copiei actului (diploma) care certificã obtinerea unui astfel de titlu.

Art.12 La clasa veterani poate fi înscris orice câine care a depãsit vârsta de 7 ani.

Art.13 Un câine poate fi înscris doar la una din clasele prevãzute la art.5 lit.a - f.

III. Expozitia

Art.14 Expozantul trebuie sã fie punctual la ring. În cazul când a întârziat de la arbitrarea clasei la care este înscris poate cere arbitrarea câinelui dupã încheierea întregului arbitraj de la ringul respectiv dar în cazul acesta câinele va primi doar calificativ nu si titlu.

Art.15 A.Ch.R. sau asociatia organizatoare poate institui pe lângã clasele mai sus mentionate urmãtoarele concursuri:

- Perechi de crestere (mascul si femela apartinând aceluiasi proprietar)

- Grup de crestere (pot participa minimum trei câini care provin din aceeasi canisã)

- Junior Handling (copilul va avea între 8 si 14 ani)

Arbitrajul acestora se desfãsoarã la sfârsitul expozitiei în ringul de onoare atribuindu-se doar ordinea valoricã.

Art.16 La sfârsitul arbitrajului pe ringuri se va organiza în mod obligatoriu concursul “Best of Group” si “Best in Show”. Aceste concursuri se vor desfãsura în ringul de onoare special amenajat în acest scop.

Art.17 Pe perioada desfãsurãrii arbitrajului, în ringuri nu au acces alte persoane în afara arbitrului, secretarilor si a comisarului de ring si expozantilor ai cãror câini sunt arbitrati la clasa respectivã. Exceptie fac doar Presedintele A.Ch.R., Presedintele Colegiului de Arbitri sau o persoanã delegatã în acest sens de acestia. Nici una din aceste persoane nu au dreptul de a influenta arbitrajul. Candidatii de arbitru pot intra în ring numai cu delegatie C.A. pentru a-si efectua asistenta în cadrul expozitiilor nationale sau de club.

Art.18 Arbitrul poate modifica înscrierea unui câine într-o clasã corespunzãtoare dacã se constatã înscrierea gresitã dar numai pentru motive de vârstã, talie, culoare sau tip de pãr. Exceptie de la acest caz constituie greselile organizatorilor. În afara cazurilor prevãzute mai sus nu se pot face modificãri de încadrare.

Art.19 În termen de 21 de zile de la data desfãsurãrii expozitiei organizatorul este obligat sã trimitã documentatia necesarã, cu privire la expozitie si rezultatele acesteia la A.Ch.R.

IV. Calificative si titluri

Art.20 Calificativele ce se pot acorda:

- EXCELENT

- FOARTE BUN

- BUN

- SATISFÃCÃTOR

- NESATISFÃCÃTOR (doar în cazurile în care exemplarul nu posedã caracterele rasei respective)

Art.21 Titlurile ce se pot acorda:

- R.P.J. ( România Prim Junior )

- C.A.C. ( Certificat de Aptitudini pentru Campionat )

- Res. C.A.C. ( Rezervã C.A.C. )

- C.M.B.C.R. ( Cel mai bun câine al rasei )

- I.C.J. ( Învingãtor de Club Junior )

- I.C. ( Învingãtor de Club )

Art.22 Titlul R.P.J. poate fi acordat câinelui care a obtinut calificativul Excelent I la clasa Juniori.

Art.23 Câinii din clasele Deschisã si Muncã ce au obtinut calificativul de Excelent I pot primi titlul C.A.C., iar cei ce au obtinut calificativul Excelent II, titlul Res.C.A.C. Acordarea acestor titluri nu este obligatorie.

Art.24 În clasa Campioni se poate acorda câinelui ce a obtinut Excelent I, titlul de “ÎNVINGÃTOR ........”.(numele localitãtii unde se desfãsoara expozitia).

Art.25 La expozitiile cluburilor nationale, câstigãtorul clasei Junior poate primi si titlul de I.C.J.

Art.26 Pentru titlul de I.C. concureazã câstigãtorii claselor deschisã, muncã si campioni. Acest titlu se acordã doar în cadrul expozitiilor de club.

Art.27 Ordinea valoricã la arbitrajul grupei de crestere este stabilitã de omogenitatea materialului canin prezentat. În concursul Grupa de crestere, pot fi înscrise grupe de câte cel putin trei câini fiecare, din aceeasi rasã, provenind de la acelasi crescãtor. Exemplarele care formeazã o grupã de crestere trebuie sã fi obtinut în cadrul expozitiei calificativul Excelent pentru cel putin douã exemplare si minim Foarte bun pentru restul. Prin aceasta se întelege cã masculii ce intrã într-o astfel de grupã nu pot avea decât calificativul Excelent.

IV. Titlul “CAMPION ROMÂNIA” (R.CH.)

Art.28 Titlul “CAMPION ROMÂNIA” poate fi acordat acelui câine care a obtinut cel putin trei titluri C.A.C. de la cel putin doi arbitrii diferiti, intervalul de timp scurs între primul si ultimul titlu obtinut trebuind sã fie de minimum 12 luni si o zi. Pentru omologarea titlului R.CH. vor fi luate în considerare:

- 1 x C.A.C. obtinut în expozitie C.A.C.I.B.;

- 2 x C.A.C. obtinut în expozitie nationalã C.A.C.;

- 1 x calificativ maxim.* obtinut în expozitie de Club de rasã.

* pentru rasele unde nu existã club de rasã, acest calificativ va putea fi înlocuit cu un titlu C.A.C. obtinut în expozitie internationalã CACIB.

Pentru obtinerea titlului R.CH., la rasele unde sunt prevãzute probe de muncã pentru omologarea titlului C.A.C.I.B. (v. Circulara F.C.I. 60/1992), solicitantii vor depune obligatoriu si certificat de absolvire a acestor probe.

Titlul “CAMPION ROMÂNIA CUM LAUDAE”(R.Ch.L.), se acordã câinelui care a obtinut trei titluri de învingãtor în clasa Campioni, din care cel putin unul într-o expozitie C.A.C.I.B.

Art.29 Titlul “CAMPION ROMÂNIA JUNIOR” (CRJ) poate fi acordat acelui câine care a obtinut trei titluri RPJ de la cel putin doi arbitri diferiti, unul din titluri fiind obtinut într-o expozitie CACIB.

Art.30 Toate titlurile trebuie obtinute la expozitiile din România. 

Art.31 Cererile pentru obtinerea acestor titluri, vor fi expediate Secretariatului A.Ch.R. si vor fi însotite de o copie a certificatului de origine si copiile buletinelor de arbitraj.

V. Comisia de contestatii.

Art.32 Deciziile arbitrului cu privire la arbitrajul câinelui nu pot fi contestate.

Art.33 Contestatiile pot fi fãcute doar pentru vicii de forma ( ex. înscriere gresitã într-o clasã). Contestatia se poate depune în maxim douã ore de la efectuarea arbitrajului. Taxa de contestatie este dublul taxei de înscriere. Comisia de contestatii trebuie sã rezolve contestatia depusã în maximum o orã de la depunere. Comisia poate decide restituirea taxei de contestatie.

Art.34 Comisia de contestatii se compune din trei persoane, presedintele acesteia fiind delegatul A.Ch.R. iar membri : delegatul C.A. si cel al organizatorilor.

Art.35 Arbitrii ce oficiazã în ziua expozitiei nu pot face parte din comisia de contestatii.

Art.36 Hotãrârile comisiei sunt definitive.

VI. Dispozitii finale si tranzitorii

Art.37 Prezentul regulament se completeazã cu Circulara 60/1992 emisã de F.C.I. cu privire la rasele supuse probei de lucru pentru obtinerea titlului de campion international.

Art.38 Prezentului regulament i se vor adaugã instructiunile privind organizarea expozitiilor chinologice din România.

Prezentul Regulament a fost aprobat în unanimitate de Consiliul de Conducere la data de 08.02.1997 si intrã în vigoare de la aceastã datã.